deva-DevRom

The DevRom layout for Devanagari

Downloads

Deva-DevRom_2018-05-14.inkey Add-on keyboard package for existing InKey installations
SetupInKey-2.0.0.9-(deva-DevRom).exe Full InKey installer including the DevRom keyboard. See Downloads page for important notes/instructions regarding InKey installation.